Development and characterization of novel large-podded peanut genotypes with resistance to aflatoxin contamination

Yi-fei JIANG, Bo-lun YU, Ying-bin DING, Wei-gang CHEN, Jian-bin GUO, Hai-wen CHEN, Huai-yong LUO, Nian LIU, Li HUANG, Xiao-jing ZHOU, Hui-fang JIANG, Yong LEI, Li-ying YAN, Yan-ping KANG, Cheng-hong JIANG, Bo-shou LIAO

CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES ›› 2022, Vol. 44 ›› Issue (1) : 72-77.

PDF(580 KB)
Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
PDF(580 KB)
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES ›› 2022, Vol. 44 ›› Issue (1) : 72-77. DOI: 10.19802/j.issn.1007-9084.2020304

Development and characterization of novel large-podded peanut genotypes with resistance to aflatoxin contamination

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2022, 44(1): 72-77 https://doi.org/10.19802/j.issn.1007-9084.2020304

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(580 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/