Effects of foliar spraying potassium-containing organic water-soluble fertilizer on rapeseed growth and yield

Ya-ping CHEN, Xiao-tian ZHU, Yue HONG, Mao-run ZHOU, Chao ZHENG, Cui-ying WEI, Mei-song ZHOU, Yan YU, Fu-gui ZHANG, Yan-hua KAN, Ke-jin ZHOU

CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES ›› 2023, Vol. 45 ›› Issue (1) : 131-137.

PDF(595 KB)
Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
PDF(595 KB)
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES ›› 2023, Vol. 45 ›› Issue (1) : 131-137. DOI: 10.19802/j.issn.1007-9084.2021303

Effects of foliar spraying potassium-containing organic water-soluble fertilizer on rapeseed growth and yield

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2023, 45(1): 131-137 https://doi.org/10.19802/j.issn.1007-9084.2021303

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(595 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/