Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
Analysis of the national summer soybean regional trials in Huang-Huai-Hai region during 2006-2017 #br#
HE Xin,MA Wen-ya,FU Ru-hong,ZHANG Qi,YAN Xiang-qian*
中国油料作物学报 . 2019, (4): 537 .  DOI: 10.7505/j.issn.1007-9084.2019.04.008