Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
Breeding of semi-sprawl and dense-branching high yield peanut by distant hybridization #br#
PENG Zhen-ying,SHAN Lei,TIAN Hai-ying,MENG Jing-jing,GUO Feng,WANG Xing-jun,ZHANG Zhi-meng,DING Hong,WAN Shu-bo*,LI Xin-guo
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES . 2019, (4): 490 - .  DOI: 10.7505/j.issn.1007-9084.2019.04.002