Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
Effects of flowering rapeseed-manure returns on soil microorganism and growth of peanut
HAN Pei-pei,HU Xiao-jia,LIAO Xiang-sheng,XIE Li-hua,LI Yin-shui,GU Chi-ming,QIN Lu*,LIAO Xing
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES . 2019, (4): 638 - .  DOI: 10.7505/j.issn.1007-9084.2019.04.019