Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
Cloning and function of GsWRKY57 transcription factor gene response to drought stress #br#
WANGYan-yan,ZHANGYong-xing,GUOWei,DAIWen-jun,ZHOUXin-an,JIAOYong-qing*,SHENXin-jie *
中国油料作物学报 . 2019, (4): 524 .  DOI: 10.7505/j.issn.1007-9084.2019.04.006